حضور شركت نيك در نمايشگاه اختصاصي ايران در مسقط - عمان

شركت نيك با حضور در نمايشگاه اختصاصي ايران در مسقط عمان به حضور در بازار عمان خوش بين است ٠اين نمايشگاه با حضور وزير محترم صنايع ، جناب آقاي نعمت زاده افتتاح گشت ٠ استقبال كم سابقه مردم عمان از اين نمايشگاه
نويد بازاري پويا در اين كشور را ميدهد ٠